GŁÓWNA O NAS ZAJĘCIA DODATKOWE GALERIA KONTAKT

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji dzieci do Domowego Przedszkola w Zamartem

§ 1

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Rekrutację do Domowego Przedszkola w Zamartem przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości.

2. Rekrutacja przeprowadzana jest przez cały rok.

3. Do Domowego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 - 6 lat (decyduje rok urodzenia).

4. Liczba dzieci w grupie przedszkolnej liczy 22 wychowanków.

5. Do Domowego Przedszkola dziecko może zapisać rodzic lub opiekun prawny wypełniając „Formularz zgłoszenia dziecka do Domowego Przedszkola w Zamartem”.

6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dzieci spełniających kryteria przyjęcia do Domowego Przedszkola w Zamartem przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka do Domowego Przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje Dyrektor.

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wykazana w orzeczeniu organizacyjnym przyjmowane będą dzieci według następujących kryteriów:

- jeden z rodziców pracuje (3 pkt), oboje rodzice pracują (1 pkt)

- dzieci z rodzin wielodzietnych(3 pkt), rodziny z 2 dzieci(2pkt), rodziny z 1 dzieckiem (1pkt)

Osoby z najwyższą liczbą pkt. zostaną zakwalifikowane do Domowego Przedszkola w Zamartem. W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

8. Wszelkie informacje weryfikowane są na podstawie oświadczeń/zaświadczeń złożonych przez rodziców.

9. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Domowego Przedszkola w Zamartem jest mniejsza lub równa liczbie miejsc według orzeczenia organizacyjnego, Dyrektor Domowego Przedszkola w Zamartem może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej.

10. Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z: Dyrektora Domowego Przedszkola w Zamartem i nauczyciela.

11. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor Domowego Przedszkola w Zamartem

12. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się zainteresowanym do wiadomości.

13. Dzieci nieprzyjęte do Domowego Przedszkola w Zamartem z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

§ 2

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców podczas rekrutacji to:

- formularz zgłoszenia dziecka do Domowego Przedszkola w Zamartem;

- inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.

2. Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w Domowym Przedszkolu w Zamartem i na stronie internetowej Domowego Przedszkola w Zamartem

3. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

-imienny wykaz zgłoszonych dzieci;

-formularz zgłoszenia dzieci do Domowego Przedszkola w Zamartem;

-inne dokumenty złożone przez rodziców .

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół swojego posiedzenia, do którego dołącza:

-listę dzieci przyjętych do Domowego Przedszkola wg roku urodzenia;

-listę rezerwową dzieci, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc;

-listę dzieci nieprzyjętych.

 

§ 3

 

Przepisy końcowe

1. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Domowego Przedszkola w Zamartem decyzją Dyrektora Domowego Przedszkola w Zamartem w miarę wolnych miejsc.

2. Regulamin może być zmieniony przez Dyrektora Domowego Przedszkola w Zamartem w miarę potrzeb. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 


 

Dołączone pliki:


Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola